test

#!/usr/bin/python

import os, sys

stdin = sys.stdin.read()
argv = sys.argv
environ = os.environ

print """Content-type: text/html

os.environ:
%(environ)s

sys.stdin...:
%(stdin)s

sys.argv:
%(argv)s
""" % vars()